Portal licencjonowania

Zgłoś tantiemy

Kwartalne raporty sprzedaży Licencjobiorcy będą zawierać dokumentację pomocniczą wystarczającą do umożliwienia firmie Horus lub jej agentom sprawdzenia, czy sprzedaż została dokładnie zgłoszona. Oprócz dokumentacji pomocniczej, Licencjobiorca dostarcza kwartalne podsumowania w formacie podanym poniżej.

Nie później niż 60 dni po zakończeniu roku obrotowego Licencjobiorcy Licencjobiorca przekaże Horusowi roczne podsumowanie informacji zawartych w raportach kwartalnych opisanych powyżej, w formacie podanym poniżej, które to podsumowanie zostanie podpisane Certyfikowanym Rachunkiem Publicznym lub równoważnym.

Instrukcje przelewu bankowego

WARUNKI SPRAWOZDAWCZOŚCI DOTYCZĄCEJ TANTIEM

 1. Licencjobiorca zapłaci Horusowi tantiemy w wysokości 125,00 USD za każdą sprzedaną jednostkę Produktu zawierającą celownik Horusa.
 2. Jeżeli Licencjobiorca sprzeda Urządzenie optyczne zawierające celownik własny lub inny wzór, który narusza którykolwiek z patentów na celownik Horus (“Celownik naruszający prawo”), Licencjobiorca zapłaci firmie Horus opłatę licencyjną w wysokości 250,00 USD za każdą sprzedaną jednostkę takiego Urządzenia optycznego.
 3. Dla celów obliczania opłaty licencyjnej jednostka oznacza jedno urządzenie zawierające celownik, a sprzedaż uznaje się za zarezerwowaną do celów uruchomienia zobowiązań licencyjnych Licencjobiorcy, gdy Produkt jest wysyłany z miejsca dystrybucji Licencjobiorcy (którym może być Zatwierdzony Producent, jeśli wysyłka będzie bezpośrednio do klientów, agentów sprzedaży lub dystrybutorów Licencjobiorcy od Zatwierdzonego Producenta).
 4. Opłata licencyjna będzie wypłacana kwartalnie w dolarach amerykańskich przelewem bankowym, a do każdej płatności będzie dołączany raport ze sprzedaży Produktów. Płatności są należne 30 dnia po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego, począwszy od <>. Kwartalne raporty sprzedaży Licencjobiorcy będą zawierać dokumentację pomocniczą wystarczającą do umożliwienia firmie Horus lub jej agentom sprawdzenia, czy sprzedaż została dokładnie zgłoszona. Oprócz dokumentacji pomocniczej, Licencjobiorca dostarcza kwartalne podsumowania w formacie podanym w Załączniku A. Horus będzie traktować takie informacje jako informacje poufne zgodnie z sekcją 17 niniejszej Umowy.
 5. Nie później niż 60 dni po zakończeniu roku obrotowego Licencjobiorcy Licencjobiorca przekaże firmie Horus roczne podsumowanie informacji zawartych w raportach kwartalnych opisanych w punkcie (d) powyżej, w formacie określonym w Załączniku A, które to podsumowanie zostanie podpisane Certyfikowanym Rachunkiem Publicznym lub równoważnym.
 6. Licencjobiorca będzie prowadził prawdziwe i dokładne zapisy, akta, umowy sprzedaży i produkcji Urządzeń Optycznych przy użyciu celowników Horus i ksiąg rachunkowych (łącznie “Dokumenty związane z Licencją”) zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami rachunkowości obowiązującymi w danym kraju stosowanymi przez Licencjobiorcę w miejscu, w którym takie Dokumenty związane z Licencją są przechowywane. Takie Dokumenty związane z Licencją będą zawierać wszystkie dane wymagane do pełnego obliczenia i weryfikacji płatności, które Licencjobiorca ma dokonać na rzecz Horus na mocy niniejszej Umowy. Licencjobiorca zezwoli firmie księgowej wyznaczonej przez Horus na dostęp do takich Dokumentów związanych z Licencją w dowolnym momencie po uzasadnionym powiadomieniu Licencjobiorcy przez Horus w normalnych godzinach pracy Licencjobiorcy w celu weryfikacji dokładności płatności dokonywanych przez Licencjobiorcę na rzecz firmy Horus na mocy niniejszej Umowy, nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. Jeżeli audyt wykaże błąd po stronie Licencjobiorcy skutkujący płatnością należną Horusowi, Licencjobiorca zwróci firmie Horus kwotę takiego błędu niedoboru, a jeśli niedobór przekroczy 10%, to jako odszkodowanie umowne, a nie jako karę, za każdą sprzedaną jednostkę Produktu w okresie 12 miesięcy kończącym się w dniu ostatniej nieprawidłowej płatności opłaty licencyjnej, Licencjobiorca zapłaci firmie Horus 300% stawki tantiem za każdy sprzedany Produkt (w tym okresie) oraz uzasadnione koszty bieżące audytu. Jeśli audyt wykaże, że Licencjobiorca dokonał nadpłaty Horus, wówczas kwota takiej nadpłaty zostanie zaliczona na poczet następnej opłaty licencyjnej należnej od Licencjobiorcy na rzecz Horus lub zwrócona, jeśli nie będą należne żadne przyszłe opłaty licencyjne. Rejestry te przechowuje się przez okres sześciu lat od końca roku, do którego się odnoszą.
Szukaj

  Używamy plików cookie w celu optymalizacji naszej strony internetowej i naszych usług.

  Chcesz zaoszczędzić na precyzyjnym sprzęcie?

  10% ZNIŻKI

  Twoje pierwsze zamówienie i otrzymuj aktualizacje, wiadomości, prezenty i wiele więcej!