BEZPŁATNA WYSYŁKA WSZYSTKICH ZAMÓWIEŃ ONLINE POWYŻEJ 99 USD!

Horus Vision

Ograniczona gwarancja

Gratulujemy zakupu produktu Horus Vision. Zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu, Horus Vision udziela gwarancji (“Ograniczona gwarancja“”) pierwotnemu klientowi dokonującemu zakupu i uprawnionym cesjonariuszom (łącznie “Klient“”), które wytworzyły produkty (“Produkt” lub Produkty“, zgodnie z kontekstem) sprzedawane przez Horus Vision będą wolne od wad materiałowych lub wykonawczych do zamierzonego użytku i w normalnych warunkach przez okres trzydziestu sześciu (36) miesięcy od daty sprzedaży takiego Produktu pierwotnemu Klientowi. Data sprzedaży zostanie ustalona na podstawie pierwotnego dowodu zakupu Klienta lub numeru seryjnego produktu, jeśli został zakupiony bezpośrednio od Horus Vision.

Środków

Jeśli Klient uważa, że Produkt jest wadliwy i objęty niniejszą ograniczoną gwarancją, musi powiadomić Horus Vision na piśmie w ciągu 30 dni od wykrycia wady, po czym Klient otrzyma numer autoryzacji zwrotu towaru (“RMA”). Zawiadomienie Klienta musi identyfikować Produkt, w tym za pomocą numeru seryjnego, oraz zawierać szczegółowy opis domniemanej wady. Sposobem takiego powiadomienia musi być wypełnienie formularza wniosku RMA pod adresem www.horusvision.com lub telefonicznie pod numerem (866) 568-2926. Do wszystkich zwrotów należy dołączyć numer RMA i dowód zakupu.

Horus Vision zbada roszczenia gwarancyjne w dobrej wierze i z rozsądnym terminem. Jeśli Horus Vision stwierdzi, że Produkt jest wadliwy i objęty niniejszą ograniczoną gwarancją, Horus Vision, według własnego uznania, naprawi lub wymieni wadliwy Produkt. Horus Vision może, według własnego uznania (a) wysłać Produkt zastępczy do Klienta, (b) naprawy lub wymiany Produktu na miejscu, lub (c) wymagać od Klienta wysłania Produktu do autoryzowanych punktów serwisowych Horus Vision. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje kosztów usunięcia, wysyłki lub ponownej instalacji Produktu przez Klienta, które odbywają się na ryzyko i koszt Klienta. Powyższe są jedynymi i wyłącznymi środkami zaradczymi przysługującymi Klientowi w przypadku jakiejkolwiek wady dowolnego Produktu.

Niniejsza ograniczona gwarancja może zostać przeniesiona na cesjonariusza, pod warunkiem dostarczenia odpowiedniej dokumentacji w celu ustalenia daty zakupu firmy Horus Vision, jak określono powyżej.

Wykluczenia

Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania do: (a) szkody spowodowane wypadkiem, nadużyciem, niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, ogólnym zużyciem, ekstremalnymi temperaturami, powodzią, pożarem, trzęsieniem ziemi lub innymi przyczynami zewnętrznymi lub nadzwyczajnymi; (b) uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem lub użytkowaniem Produktu poza dozwolonymi lub zamierzonymi zastosowaniami opisanymi przez Horus Vision; (c) uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową instalacją, konserwacją i obsługą Produktu zgodnie z zaleceniami Horus Vision; (d) uszkodzeń spowodowanych serwisem (w tym naprawami i modyfikacjami) wykonanym przez kogokolwiek innego niż Horus Vision; (e) jakiegokolwiek Produktu, który został zmodyfikowany; (f) jakiegokolwiek Produktu, którego numer seryjny został zmieniony lub usunięty; (g) niemożność korzystania przez Klienta z Produktu; h) uszkodzeń kosmetycznych, w tym między innymi zadrapania i wgniecenia; (i) wszelkie akcesoria, takie jak osłonki obiektywów, paski i etui; i j) jakichkolwiek baterii lub uszkodzeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio przez baterie.

Ograniczenia

Niniejsza ograniczona gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Horus Vision nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, ogólne, przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z naruszenia gwarancji lub warunków, lub z jakiejkolwiek innej teorii prawnej lub słuszności, w tym między innymi za utratę możliwości użytkowania; utrata dochodów; utrata rzeczywistych lub przewidywanych zysków (w tym utrata zysków z kontraktów); utrata możliwości korzystania z pieniędzy; utrata przewidywanych oszczędności; utrata działalności; utrata możliwości; utrata wartości firmy; utrata reputacji; lub jakiekolwiek inne pośrednie lub wtórne straty lub szkody w jakikolwiek sposób spowodowane. Należy pamiętać, że niektóre stany i kraje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie niektórych rodzajów szkód lub roszczeń, więc powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do każdego Klienta. W stanach lub krajach, w których jest to dozwolone, Horus Vision ogranicza czas trwania wszystkich dorozumianych gwarancji do okresu niniejszej ograniczonej gwarancji.

Ogólne

Niniejsza ograniczona gwarancja przyznaje określone prawa. Klient może również mieć inne prawa, które różnią się w zależności od stanu (lub kraju). Niniejsza ograniczona gwarancja nie może być przenoszona przez Klienta, z wyjątkiem przypadków określonych powyżej. Żadna osoba nie jest upoważniona do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, rozszerzeń lub dodatków do niniejszej ograniczonej gwarancji, z wyjątkiem autoryzowanego przedstawiciela Horus Vision. Jeśli którykolwiek z warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem lub niewykonalny, nie wpłynie to na legalność lub wykonalność pozostałych warunków. Niniejsza ograniczona gwarancja podlega prawu stanu Idaho w USA, bez względu na jakiekolwiek przepisy kolizyjne lub Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Horus Vision zastrzega sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego Produktu lub zmiany materiałów, projektu lub specyfikacji Produktu bez powiadomienia.

Używamy plików cookie w celu optymalizacji naszej strony internetowej i naszych usług.

Chcesz zaoszczędzić na precyzyjnym sprzęcie?

10% ZNIŻKI

Twoje pierwsze zamówienie i otrzymuj aktualizacje, wiadomości, prezenty i wiele więcej!